QUÈ FEM AMB EL MAR MEDITERRANI?/¿QUÉ HACEMOS CON EL MAR MEDITERRÁNEO?


AUTOR:Andrés Ortolá-jurista ambiental

El mar Mediterrani també va ser objecte de tractament, durant la celebració -els dies 12 a 19 novembre 2014 a la ciutat de australiana de Sidney- del Congrés mundial de parcs (1). Més de 100 participants, de la majoria dels països mediterranis, d’organitzacions governamentals i no governamentals, institucions internacionals i científiques, universitats i gestors de parcs pretenen -en un llistat de més de 30 esdeveniments- compartir les seves experiències, debatre nous enfocaments per a la conservació i el desenvolupament, així com contribuir a com fer front a les llacunes de la conservació i l’agenda del desenvolupament sostenible (2).
El nom del mar Mediterrani prové del llatí que significa «mar entre terres». El mar mediterrani té una extensió:
– de 2,5 milions de km2 d’aigua.
– que es renova, sobretot de les aportacions dels corrents oceànics que penetren a l’Estret de Gibraltar (canal de 15 km d’amplada que, en l’antiguitat, era considerat un riu).
– amb una antiguitat en la seva forma actual de, al voltant, 5 milions anys.
– amb una longitud de costa d’uns 46.000 km. des de l’estret de Gibraltar fins al canal de Suez i Bòsfor.
– amb unes 100 espècies considerades de pesca comercial.
– amb unes 12.000 espècies de fauna marina.
– en el qual desemboquen, principalment, els rius Nil, Ebre, Roine i Po.
– amb 25.000 espècies de flora marina, sent la meitat, endèmiques.
– amb una població costanera de, al voltant, de 143 milions de persones.
– albergant un 6% del total d’espècies marines conegudes, de les quals un terç són endèmiques.
– amb una taxa anual del 1,3% de creixement demogràfic.
– amb uns 218 milions de visitants turistes a l’any.
– amb una ocupació de sòl a litoral de 4000 km. per establiments turístics.
– amb el 30% del comerç marítim internacional.
– amb el 60-85% d’aigües residuals sense depurar.
– amb 60 refineries de petroli que aboquen al mar unes 200.000 tones de petroli a l’any.
– amb un 66% de terres rurals en risc d’erosió.
– amb una superfície anual mitjana, afectada per incendis, de 200.000 hectàrees.
– amb migracions humanes (fenícia, grega, romana …) històriques i amb actuals desplaçaments de població.
– amb aigües que han augmentat la seva temperatura en una mitjana de 0,67 graus en els últims 25 anys; mentre que la seva acidesa ha crescut un 60% des de la revolució industrial, un 10% des de l’any 1995 i, probablement, s’incrementarà, si no es posa remei, en un 152% fins a final d’aquest segle XXI (3).
– amb situacions econòmica, ambiental i social molt desiguals.

El mar Mediterrani, també, és considerat erròniament com un pou sense fons capaç de neutralitzar tots els possibles impactes negatius derivats de les actuacions humanes que s’hi realitzen. Així, podem distingir:
a) ús extractiu: aprofitament de recursos pel sector pesquer -siga per captura o per cultiu-; aprofitament de recursos per a la fabricació de productes alimentaris, de cosmètica, de medicaments, de biomassa vegetal …
b) ús extractiu en sòl i subsòl marins d’àrids per a rehabilitació de platges; dragatges en ports per assegurar la seva operativitat.
c) ús extractiu en sòl i subsòl marins de gas i petroli mitjançant plataformes «offshore» reutilitzables, després de la seva esgotament, com a llocs d’emmagatzematge de CO2, amb els respectius impactes a l’ecosistema marí.
d) ús extractiu d’aigua per a producció de sal; de sistemes de refrigeració de grans indústries; d’aigua dolça (per a proveïment de grans nuclis urbans litorals i/o per a ús agrícola).
e) ús turístic/immobiliari: sent el mediterrani el principal destí del món; suposant una gran demanda d’aigua a l’estiu, un gran augment d’abocament d’aigües residuals -siguen depurades o no, així com un augment d’embarcacions d’oci (esportiu, creuers i altres com avistament de cetacis, per exemple) i un augment de demanda de ports esportius. També, cal esmentar l’expansió immobiliària de promoció i construcció d’habitatges i de serveis auxiliars poc respectuosa amb la normativa proteccionista.
f) ús de transport: intern, internacional; de mercaderies, de passatgers; intermodal, no intermodal: amb/sense coordinació amb altres modes de transport no marítim com l’aeri, el terrestre per carretera, el terrestre per ferrocarril (4).
g) utilització i aprofitament de l’energia de les marees (centrals elèctriques mareomotrius), de les onades (centrals elèctriques molinotrius), de l’aire/vent (parcs eòlics «off shore» existents ja a Dinamarca, Regne Unit i pot ser que aviat a Espanya).
h) utilització estratègica i de Defensa: relatiu a la seguretat -interna/internacional- respecte, per exemple, a accions militars, a tràfic de drogues, armes, persones mitjançant operacions d’entrenament, preparació i actuació amb diversos impactes ambientals (per contaminació, per ús d’explosius, per ús de sonars de navegació …) en general sobre l’ecosistema marí i/o en particular sobre flora/fauna marines (ex: desorientació de cetacis per contaminació acústica).
i) utilització en tasques d’investigació i prospecció marina, per part d’iniciatives públiques i, també, privades.

Cal encarar la protecció del mar Mediterrani tenint en compte l’existent pluralitat de qüestions ambientals, d’operadors econòmics, d’organitzacions públiques, de la participació ciutadana… que suposen, també, una pluralitat d’interessos, de vegades contraposats. I aquest Congrés mundial de Parcs és una bona oportunitat per fer-ho. En tot cas, és precis concretar els acords globals, posteriorment, en accions regionals i locals efectives.

(1) http://worldparkscongress.org/
(2) Participants al Congrés mundial de parcs (a la ciutat australiana de Sidney del 12-19 de novembre de 2014) de: Albània, Algèria, Croàcia, Xipre, Egipte, França, Grècia, Israel, Itàlia, Jordània, Líban, Mònaco, Montenegro, Marroc, Palestina, Portugal, Sèrbia, Eslovènia, Espanya, Síria, Tunísia i Turquia.
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_networks/members_in_the_mediterranean/
(3) http://medsea-project.eu/
(4) En concret, Espanya és l’EM de la UE amb més longitud de costa i està situat geogràficament a prop de diverses rutes marítimes, suposant el conjunt de ports de l’Estat (anomenats d’interès general, per la normativa interna) una àrea estratègica en el transport marítim internacional i una plataforma logística del sud d’Europa on, també, transita la flota d’embarcacions de bandera espanyola que suposa el major tonatge de vaixells de pesca de la UE (al voltant d’una tercera part del total l’any 2004), així com un nombre important de persones (uns 26 milions de persones, l’any 2007) per als seus desplaçaments. Així mateix, pels esmentats ports d’interès general (de l’Estat) transiten al voltant del 60% d’exportacions i el 80% d’importacions espanyoles. En tot cas, aquests ports, en l’àmbit de UE, intentant superar, complidament, les seves funcions tradicionals (d’avituallament i repostatge de vaixells així com de desenvolupament econòmic per a les àrees litorals) han d’aspirar a aconseguir el compliment dels objectius de l’anomenada «Directiva marc d’aigües» (DMA) per garantir un bon estat ecològic de les aigües costaneres per a activitats com la pesca, l’aqüicultura, els serveis turístics …

——————————————————————————–
¿QUÉ HACEMOS CON EL MAR MEDITERRÁNEO? por Andrés Ortolá-jurista ambiental.

El mar mediterráneo también va ser objeto de tratamiento, durante la celebración -los días 12 a 19 de noviembre de 2014 en la ciudad de australiana de Sidney- del Congreso mundial de parques (1). Más de 100 participantes, de la mayoría de los países mediterráneos, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones internacionales y científicas, universidades y gestores de parques pretenden -en un listado de más de 30 eventos- compartir sus experiencias, debatir nuevos enfoques para la conservación y el desarrollo así como contribuir a cómo hacer frente a las lagunas de la conservación y la agenda del desarrollo sostenible (2).
El nombre del mar mediterráneo proviene del latín que significa «mar entre tierras»: El mar mediterráneo tiene una extensión:
– de 2,5 millones de km2 de agua.
– que se renueva, sobre todo de los aportes de las corrientes oceánicas que penetran en el Estrecho de Gibraltar (canal de 15 km de anchura que, en la antigüedad, era considerado un río).
– con una antigüedad en su forma actual de, alrededor, 5 millones años.
– con una longitud de costa de unos 46.000 km. desde el estrecho de Gibraltar hasta el canal de Suez y Bósforo.
– con unas 100 especies consideradas de pesca comercial.
– con unas 12.000 especies de fauna marina.
– en el que desembocan, principalmente, los ríos Nilo, Ebro, Ródano y Po.
– con 25.000 especies de flora marina, siendo la mitad, endémicas.
– con una población costera de, alrededor, de 143 millones de personas.
– albergando un 6% del total de especies marinas conocidas, de las que un tercio son endémicas.
– con una tasa anual del 1,3% de crecimiento demográfico.
– con unos 218 millones de visitantes turistas al año.
– con una ocupación de suelo en litoral de 4000 km. por establecimientos turísticos.
– con el 30% del comercio marítimo internacional.
– con el 60-85% de aguas residuales sin depurar.
– con 60 refinerías de petróleo que vierten al mar unas 200.000 Tm de petróleo al año.
– con un 66% de tierras rurales en riego de erosión.
– con una superficie anual media, afectada por incendios, de 200.000 hectáreas.
– con migraciones humanas (fenicia, griega, romana…) históricas y con actuales desplazamientos de población.
– cuyas aguas han aumentado su temperatura en una media de 0,67 grados en los últimos 25 años; mientras que su acidez ha crecido un 60% desde la revolución industrial, un 10% desde el año 1995 y, probablemente, se incrementará, si no se pone remedio, en un 152% hasta final de este siglo XXI (3).

– con situaciones económica, ambiental y social muy desiguales.

El mar mediterráneo, también, es considerado erróneamente como un pozo sin fondo capaz de neutralizar todos los posibles impactos negativos derivados de las actuaciones humanas que en él se realizan. Así, podemos distinguir:

a) uso extractivo: aprovechamiento de recursos por el sector pesquero -sea por captura o por cultivo-; aprovechamiento de recursos para la fabricación de productos alimenticios, de cosmética, de medicamentos, de biomasa vegetal…

b) uso extractivo en suelo y subsuelo marinos de áridos para rehabilitación de playas; dragados en puertos por asegurar su operatividad.

c) uso extractivo en suelo y subsuelo marinos de gas y petróleo mediante plataformas «offshore» reutilizables, tras su agotamiento, como lugares de almacenamiento de CO2, con los respectivos impactos al ecosistema marino.

d) uso extractivo de agua para producción de sal; de sistemas de refrigeración de grandes industrias; de agua dulce (para abastecimiento de grandes núcleos urbanos litorales y/o para uso agrícola).

e) uso turístico/inmobiliario: siendo el mediterráneo el principal destino del mundo; suponiendo una gran demanda de agua en verano, un gran aumento de vertido de aguas residuales -sean depuradas o no-, así como un aumento de barcos de recreo (deportivo, cruceros y otros como avistamiento de cetáceos, por ejemplo) y un aumento de demanda de puertos deportivos. También, cabe mencionar la expansión inmobiliaria de promoción y construcción de viviendas y de servicios auxiliares poco respetuosa con la normativa proteccionista.

f) uso de transporte: interno, internacional; de mercancías, de pasajeros; intermodal, no intermodal: con/sin coordinación con otros modos de transporte no marítimo como el aéreo, el terrestre por carretera, el terrestre por ferrocarril (4).

g) utilización y aprovechamiento de la energía de las mareas (centrales eléctricas mareomotríces), de las olas (centrales eléctricas molinotríces), del aire/viento (parques eólicos «off shore» existentes ya en Dinamarca, Reino Unido y puede que pronto en España).

h) utilización estratégica y de Defensa: relativo a la seguridad -interna/internacional- respeto, por ejemplo, a acciones militares, a tráfico de drogas, armas, personas mediante operaciones de entrenamiento, preparación y actuación con varios impactos ambientales (por contaminación, por uso de explosivos, por uso de sonares de navegación…) en general sobre el ecosistema marino y/o en particular sobre flora/fauna marinas (ej: desorientación de cetáceos por contaminación acústica).

i) utilización en tareas de investigación y prospección marina, por parte de iniciativas públicas y, también, privadas.

Hay que encarar la protección del mar mediterráneo teniendo en cuenta la existente pluralidad de cuestiones ambientales, de operadores económicos, de organizaciones públicas, de la participación ciudadana… que suponen, también, una pluralidad de intereses, a veces contrapuestos. Y este Congreso mundial de Parques es una buena oportunidad para ello. En todo caso, es preciso concretar los acuerdos globales, posteriormente, en acciones regionales y locales efectivas.

(1) http://worldparkscongress.org/
(2) Participantes en el Congreso mundial de parques (en la ciudad australiana de Sidney del 12-19 de noviembre de 2014) de: Albania, Argelia, Croacia, Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Palestina, Portugal, Serbia, Eslovenia, España, Siria, Túnez y Turquía.
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_networks/members_in_the_mediterranean/
(3) http://medsea-project.eu/

(4) En concreto, España es el EM de la UE con más longitud de costa y está situado geográficamente cerca de varias rutas marítimas, suponiendo el conjunto de puertos del Estado (denominados de interés general, por la normativa interna) un área estratégica en el transporte marítimo internacional y una plataforma logística del sur de Europa donde, también, transita la flota de embarcaciones de bandera española que supone el mayor tonelaje de barcos de pesca de la UE (alrededor de una tercera parte del total el año 2004), así como un número importante de personas (unos 26 millones de personas, el año 2007) para sus desplazamientos. Asimismo, por los mencionados puertos de interés general ( del Estado) transitan alrededor del 60% de exportaciones y del 80% de importaciones españolas. En todo caso, estos puertos, en el ámbito de UE, intentando superar, cumplidamente, sus funciones tradicionales (de avituallamiento y repostaje de barcos así como de desarrollo económico para las áreas litorales) deben aspirar a conseguir el cumplimiento de los objetivos de la denominada «Directiva marco de aguas» (DMA) para garantizar un buen estado ecológico de las aguas costeras para actividades como la pesca, la acuicultura, los servicios turísticos…

No comments yet»

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: