Archivo para agua

QUÈ FEM AMB EL MAR MEDITERRANI?/¿QUÉ HACEMOS CON EL MAR MEDITERRÁNEO?

AUTOR:Andrés Ortolá-jurista ambiental

El mar Mediterrani també va ser objecte de tractament, durant la celebració -els dies 12 a 19 novembre 2014 a la ciutat de australiana de Sidney- del Congrés mundial de parcs (1). Més de 100 participants, de la majoria dels països mediterranis, d’organitzacions governamentals i no governamentals, institucions internacionals i científiques, universitats i gestors de parcs pretenen -en un llistat de més de 30 esdeveniments- compartir les seves experiències, debatre nous enfocaments per a la conservació i el desenvolupament, així com contribuir a com fer front a les llacunes de la conservació i l’agenda del desenvolupament sostenible (2).
El nom del mar Mediterrani prové del llatí que significa “mar entre terres”. El mar mediterrani té una extensió:
– de 2,5 milions de km2 d’aigua.
– que es renova, sobretot de les aportacions dels corrents oceànics que penetren a l’Estret de Gibraltar (canal de 15 km d’amplada que, en l’antiguitat, era considerat un riu).
– amb una antiguitat en la seva forma actual de, al voltant, 5 milions anys.
– amb una longitud de costa d’uns 46.000 km. des de l’estret de Gibraltar fins al canal de Suez i Bòsfor.
– amb unes 100 espècies considerades de pesca comercial.
– amb unes 12.000 espècies de fauna marina.
– en el qual desemboquen, principalment, els rius Nil, Ebre, Roine i Po.
– amb 25.000 espècies de flora marina, sent la meitat, endèmiques.
– amb una població costanera de, al voltant, de 143 milions de persones.
– albergant un 6% del total d’espècies marines conegudes, de les quals un terç són endèmiques.
– amb una taxa anual del 1,3% de creixement demogràfic.
– amb uns 218 milions de visitants turistes a l’any.
– amb una ocupació de sòl a litoral de 4000 km. per establiments turístics.
– amb el 30% del comerç marítim internacional.
– amb el 60-85% d’aigües residuals sense depurar.
– amb 60 refineries de petroli que aboquen al mar unes 200.000 tones de petroli a l’any.
– amb un 66% de terres rurals en risc d’erosió.
– amb una superfície anual mitjana, afectada per incendis, de 200.000 hectàrees.
– amb migracions humanes (fenícia, grega, romana …) històriques i amb actuals desplaçaments de població.
– amb aigües que han augmentat la seva temperatura en una mitjana de 0,67 graus en els últims 25 anys; mentre que la seva acidesa ha crescut un 60% des de la revolució industrial, un 10% des de l’any 1995 i, probablement, s’incrementarà, si no es posa remei, en un 152% fins a final d’aquest segle XXI (3).
– amb situacions econòmica, ambiental i social molt desiguals.

El mar Mediterrani, també, és considerat erròniament com un pou sense fons capaç de neutralitzar tots els possibles impactes negatius derivats de les actuacions humanes que s’hi realitzen. Així, podem distingir:
a) ús extractiu: aprofitament de recursos pel sector pesquer -siga per captura o per cultiu-; aprofitament de recursos per a la fabricació de productes alimentaris, de cosmètica, de medicaments, de biomassa vegetal …
b) ús extractiu en sòl i subsòl marins d’àrids per a rehabilitació de platges; dragatges en ports per assegurar la seva operativitat.
c) ús extractiu en sòl i subsòl marins de gas i petroli mitjançant plataformes “offshore” reutilitzables, després de la seva esgotament, com a llocs d’emmagatzematge de CO2, amb els respectius impactes a l’ecosistema marí.
d) ús extractiu d’aigua per a producció de sal; de sistemes de refrigeració de grans indústries; d’aigua dolça (per a proveïment de grans nuclis urbans litorals i/o per a ús agrícola).
e) ús turístic/immobiliari: sent el mediterrani el principal destí del món; suposant una gran demanda d’aigua a l’estiu, un gran augment d’abocament d’aigües residuals -siguen depurades o no, així com un augment d’embarcacions d’oci (esportiu, creuers i altres com avistament de cetacis, per exemple) i un augment de demanda de ports esportius. També, cal esmentar l’expansió immobiliària de promoció i construcció d’habitatges i de serveis auxiliars poc respectuosa amb la normativa proteccionista.
f) ús de transport: intern, internacional; de mercaderies, de passatgers; intermodal, no intermodal: amb/sense coordinació amb altres modes de transport no marítim com l’aeri, el terrestre per carretera, el terrestre per ferrocarril (4).
g) utilització i aprofitament de l’energia de les marees (centrals elèctriques mareomotrius), de les onades (centrals elèctriques molinotrius), de l’aire/vent (parcs eòlics “off shore” existents ja a Dinamarca, Regne Unit i pot ser que aviat a Espanya).
h) utilització estratègica i de Defensa: relatiu a la seguretat -interna/internacional- respecte, per exemple, a accions militars, a tràfic de drogues, armes, persones mitjançant operacions d’entrenament, preparació i actuació amb diversos impactes ambientals (per contaminació, per ús d’explosius, per ús de sonars de navegació …) en general sobre l’ecosistema marí i/o en particular sobre flora/fauna marines (ex: desorientació de cetacis per contaminació acústica).
i) utilització en tasques d’investigació i prospecció marina, per part d’iniciatives públiques i, també, privades.

Cal encarar la protecció del mar Mediterrani tenint en compte l’existent pluralitat de qüestions ambientals, d’operadors econòmics, d’organitzacions públiques, de la participació ciutadana… que suposen, també, una pluralitat d’interessos, de vegades contraposats. I aquest Congrés mundial de Parcs és una bona oportunitat per fer-ho. En tot cas, és precis concretar els acords globals, posteriorment, en accions regionals i locals efectives.

(1) http://worldparkscongress.org/
(2) Participants al Congrés mundial de parcs (a la ciutat australiana de Sidney del 12-19 de novembre de 2014) de: Albània, Algèria, Croàcia, Xipre, Egipte, França, Grècia, Israel, Itàlia, Jordània, Líban, Mònaco, Montenegro, Marroc, Palestina, Portugal, Sèrbia, Eslovènia, Espanya, Síria, Tunísia i Turquia.
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_networks/members_in_the_mediterranean/
(3) http://medsea-project.eu/
(4) En concret, Espanya és l’EM de la UE amb més longitud de costa i està situat geogràficament a prop de diverses rutes marítimes, suposant el conjunt de ports de l’Estat (anomenats d’interès general, per la normativa interna) una àrea estratègica en el transport marítim internacional i una plataforma logística del sud d’Europa on, també, transita la flota d’embarcacions de bandera espanyola que suposa el major tonatge de vaixells de pesca de la UE (al voltant d’una tercera part del total l’any 2004), així com un nombre important de persones (uns 26 milions de persones, l’any 2007) per als seus desplaçaments. Així mateix, pels esmentats ports d’interès general (de l’Estat) transiten al voltant del 60% d’exportacions i el 80% d’importacions espanyoles. En tot cas, aquests ports, en l’àmbit de UE, intentant superar, complidament, les seves funcions tradicionals (d’avituallament i repostatge de vaixells així com de desenvolupament econòmic per a les àrees litorals) han d’aspirar a aconseguir el compliment dels objectius de l’anomenada “Directiva marc d’aigües” (DMA) per garantir un bon estat ecològic de les aigües costaneres per a activitats com la pesca, l’aqüicultura, els serveis turístics …

——————————————————————————–
¿QUÉ HACEMOS CON EL MAR MEDITERRÁNEO? por Andrés Ortolá-jurista ambiental.

El mar mediterráneo también va ser objeto de tratamiento, durante la celebración -los días 12 a 19 de noviembre de 2014 en la ciudad de australiana de Sidney- del Congreso mundial de parques (1). Más de 100 participantes, de la mayoría de los países mediterráneos, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones internacionales y científicas, universidades y gestores de parques pretenden -en un listado de más de 30 eventos- compartir sus experiencias, debatir nuevos enfoques para la conservación y el desarrollo así como contribuir a cómo hacer frente a las lagunas de la conservación y la agenda del desarrollo sostenible (2).
El nombre del mar mediterráneo proviene del latín que significa “mar entre tierras”: El mar mediterráneo tiene una extensión:
– de 2,5 millones de km2 de agua.
– que se renueva, sobre todo de los aportes de las corrientes oceánicas que penetran en el Estrecho de Gibraltar (canal de 15 km de anchura que, en la antigüedad, era considerado un río).
– con una antigüedad en su forma actual de, alrededor, 5 millones años.
– con una longitud de costa de unos 46.000 km. desde el estrecho de Gibraltar hasta el canal de Suez y Bósforo.
– con unas 100 especies consideradas de pesca comercial.
– con unas 12.000 especies de fauna marina.
– en el que desembocan, principalmente, los ríos Nilo, Ebro, Ródano y Po.
– con 25.000 especies de flora marina, siendo la mitad, endémicas.
– con una población costera de, alrededor, de 143 millones de personas.
– albergando un 6% del total de especies marinas conocidas, de las que un tercio son endémicas.
– con una tasa anual del 1,3% de crecimiento demográfico.
– con unos 218 millones de visitantes turistas al año.
– con una ocupación de suelo en litoral de 4000 km. por establecimientos turísticos.
– con el 30% del comercio marítimo internacional.
– con el 60-85% de aguas residuales sin depurar.
– con 60 refinerías de petróleo que vierten al mar unas 200.000 Tm de petróleo al año.
– con un 66% de tierras rurales en riego de erosión.
– con una superficie anual media, afectada por incendios, de 200.000 hectáreas.
– con migraciones humanas (fenicia, griega, romana…) históricas y con actuales desplazamientos de población.
– cuyas aguas han aumentado su temperatura en una media de 0,67 grados en los últimos 25 años; mientras que su acidez ha crecido un 60% desde la revolución industrial, un 10% desde el año 1995 y, probablemente, se incrementará, si no se pone remedio, en un 152% hasta final de este siglo XXI (3).

– con situaciones económica, ambiental y social muy desiguales.

El mar mediterráneo, también, es considerado erróneamente como un pozo sin fondo capaz de neutralizar todos los posibles impactos negativos derivados de las actuaciones humanas que en él se realizan. Así, podemos distinguir:

a) uso extractivo: aprovechamiento de recursos por el sector pesquero -sea por captura o por cultivo-; aprovechamiento de recursos para la fabricación de productos alimenticios, de cosmética, de medicamentos, de biomasa vegetal…

b) uso extractivo en suelo y subsuelo marinos de áridos para rehabilitación de playas; dragados en puertos por asegurar su operatividad.

c) uso extractivo en suelo y subsuelo marinos de gas y petróleo mediante plataformas “offshore” reutilizables, tras su agotamiento, como lugares de almacenamiento de CO2, con los respectivos impactos al ecosistema marino.

d) uso extractivo de agua para producción de sal; de sistemas de refrigeración de grandes industrias; de agua dulce (para abastecimiento de grandes núcleos urbanos litorales y/o para uso agrícola).

e) uso turístico/inmobiliario: siendo el mediterráneo el principal destino del mundo; suponiendo una gran demanda de agua en verano, un gran aumento de vertido de aguas residuales -sean depuradas o no-, así como un aumento de barcos de recreo (deportivo, cruceros y otros como avistamiento de cetáceos, por ejemplo) y un aumento de demanda de puertos deportivos. También, cabe mencionar la expansión inmobiliaria de promoción y construcción de viviendas y de servicios auxiliares poco respetuosa con la normativa proteccionista.

f) uso de transporte: interno, internacional; de mercancías, de pasajeros; intermodal, no intermodal: con/sin coordinación con otros modos de transporte no marítimo como el aéreo, el terrestre por carretera, el terrestre por ferrocarril (4).

g) utilización y aprovechamiento de la energía de las mareas (centrales eléctricas mareomotríces), de las olas (centrales eléctricas molinotríces), del aire/viento (parques eólicos “off shore” existentes ya en Dinamarca, Reino Unido y puede que pronto en España).

h) utilización estratégica y de Defensa: relativo a la seguridad -interna/internacional- respeto, por ejemplo, a acciones militares, a tráfico de drogas, armas, personas mediante operaciones de entrenamiento, preparación y actuación con varios impactos ambientales (por contaminación, por uso de explosivos, por uso de sonares de navegación…) en general sobre el ecosistema marino y/o en particular sobre flora/fauna marinas (ej: desorientación de cetáceos por contaminación acústica).

i) utilización en tareas de investigación y prospección marina, por parte de iniciativas públicas y, también, privadas.

Hay que encarar la protección del mar mediterráneo teniendo en cuenta la existente pluralidad de cuestiones ambientales, de operadores económicos, de organizaciones públicas, de la participación ciudadana… que suponen, también, una pluralidad de intereses, a veces contrapuestos. Y este Congreso mundial de Parques es una buena oportunidad para ello. En todo caso, es preciso concretar los acuerdos globales, posteriormente, en acciones regionales y locales efectivas.

(1) http://worldparkscongress.org/
(2) Participantes en el Congreso mundial de parques (en la ciudad australiana de Sidney del 12-19 de noviembre de 2014) de: Albania, Argelia, Croacia, Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Palestina, Portugal, Serbia, Eslovenia, España, Siria, Túnez y Turquía.
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_networks/members_in_the_mediterranean/
(3) http://medsea-project.eu/

(4) En concreto, España es el EM de la UE con más longitud de costa y está situado geográficamente cerca de varias rutas marítimas, suponiendo el conjunto de puertos del Estado (denominados de interés general, por la normativa interna) un área estratégica en el transporte marítimo internacional y una plataforma logística del sur de Europa donde, también, transita la flota de embarcaciones de bandera española que supone el mayor tonelaje de barcos de pesca de la UE (alrededor de una tercera parte del total el año 2004), así como un número importante de personas (unos 26 millones de personas, el año 2007) para sus desplazamientos. Asimismo, por los mencionados puertos de interés general ( del Estado) transitan alrededor del 60% de exportaciones y del 80% de importaciones españolas. En todo caso, estos puertos, en el ámbito de UE, intentando superar, cumplidamente, sus funciones tradicionales (de avituallamiento y repostaje de barcos así como de desarrollo económico para las áreas litorales) deben aspirar a conseguir el cumplimiento de los objetivos de la denominada “Directiva marco de aguas” (DMA) para garantizar un buen estado ecológico de las aguas costeras para actividades como la pesca, la acuicultura, los servicios turísticos…

PRINCIPALES TÉCNICAS DE AHORRO DE AGUA EN EDIFICIOS

Abstract: Only 3 % of the whole of the water of the planet is sweet, this fact, along with which the same way as the population increases also does the water demand, highlights the character of the water like economic good, to the scarce being and to exist competition between different uses. Before this situation, and in crisis times, there appear some of the main skills that can be implemented in buildings in order to achieve a saving of this economic good.

Key words: water, economic good, scarcity, saving, skills

Resumen: Sólo el 3% del total del agua del planeta es dulce, este hecho, junto a que conforme aumenta la población también lo hace la demanda de agua, resalta el carácter del agua como bien económico, al ser escaso y existir competencia entre diferentes usos. Ante esta situación, y en tiempos de crisis, se plantean algunas de las principales técnicas que pueden implementarse en edificios con el fin de lograr un ahorro de este bien económico.

Palabras clave: agua, bien económico, escasez, ahorro, técnicas.

Del total del agua que cubre el planeta, sólo cerca del 3% es agua dulce. Esta situación, unido a que conforme aumenta la población, lo hace la demanda del agua, manifiesta el carácter de bien económico del agua, al ser un bien escaso y existir competencia entre sus posibles usos. Este hecho evidencia la importancia de recopilar técnicas e ahorro de agua factibles de ser utilizadas en los edificios. Entre las principales podemos destacar:

-AIREADOR REGULADOR DE CAUDAL: Tecnología limitadora de caudal para un menor consumo de agua

-GRIFERÍA MONOMANDO APERTURA 2 POSICIONES: Monomando con sistema antiquemaduras ahorro energético

-GESTOR ENERGÉTICO MEDIOAMBIENTAL HIDROTÉRMICO: Generador de agua caliente sanitaria de muy bajo consumo.Permite ahorrar
agua y mejorar la eficiencia energética global del resto de electrodomésticos.El agua después de ser usada en duchas y
lavabos sigue estando caliente, y por tanto aún posee energía. El equipo es capaz de recoger el ACS usada (agua gris),
filtrarla, clorarla, extraer y almacenar el excedente de energía y finalmente dirigir el agua ya enfriada a la
cisterna para su posterior uso. La tubería de reutilización de aguas grises irá diferenciada con pintura de distinto
color a las tuberías de ACS, asimismo el agua reutilizada irá coloreada para que sea identificada como tal.

-SISTEMA RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA: Un sistema de recuperación de agua de lluvia consiste en la canalización de los
bajantes pluviales del tejado a un depósito soterrado.Antes de entrar al depósito filtramos el agua de hojas o suciedad.
Con un control bomba gestionamos el agua de lluvia para que tengamos presión a todos los puntos donde vamos utilizarla. En caso a agotarse el control
bomba nos suministra agua de red hasta el día que vuelve a llover. El agua de lluvia se puede utilizar para todos los usos:
w.c,lavadora, limpieza o riego.

-SISTEMA DETECCIÓN DE FUGAS: algunas empresas ofrecen sistemas domésticos que permiten automáticamente la detección de una
fuga ocasional y el corte inmediato del suministro de agua. El sistema se instala a la entrada del agua de la vivienda
(existen modelos para cada tipo de edificio y necesidad). Dispone de un contador de caudales, que contabiliza los consumos
instantáneos de agua y en cuanto detecta un consumo anómalo, cierra automáticamente el paso del agua. Manualmente
puede volverse a poner en marcha en cualquier momento

-DISEÑAR SISTEMAS DE SEGREGACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES EN LA VIVIENDA: éstas se generan en pilas de cocina, platos de
ducha, que presentan carga de agua baja por lo que pueden ser canalizadas y tratadas para ser reutilizadas en la propia
vivienda.

-OPTIMIZAR SISTEMAS DE EFICIENCIA DE RIEGO DE JARDINES.

Bibliografía:

-Sitemas de Ahorro de agua en edificación. Foro para la edificación sostenible de la Comunidad valenciana. Guía de sostenibilidad
en la edificación residencial. Agua. 2009

-Guía de ahorro de agua en edificaciones. Instituto Valenciano de la Edificación.

La necesidad de gestionar el agua de una manera eficiente en las ciudades es una cuestión avalada
ha traido consigo el desarrollo de nuevas tecnologías e innovadoras propuestas de actuación
para impulsar un cambio cultural en la percepción del valor del agua. Las claves técnicas se centran hoy en los incentivos
económicos que pueden encontrarse en la planificación de las instalaciones, hasta el desarrollo de sistemas inteligentes
de detección de fugas y alteración química del agua.

PESTICIDAS Y OTROS FACTORES AMENAZAN LA BIODIVERSIDAD DEL RÍO JUCAR

Redacción “Ojeando la agenda”
Abstract: The presence of pesticides in the river Júcar, combined with other factors of stress in a future stage of climate change and major scarcity of water, they can provoke severe effects on its biodiversity, this way it reveals the results of a joint study between investigators of the Polytechnical University and University of valency financed by the Progrma CONSOLIDER-INGENIO 2010.

Key words: river, Júcar, threats, biodiversity, pesticides

Resumen: La presencia de pesticidas en el río Júcar, combinados con otros factores de estrés en un escenario futuro de cambio climático y mayor escasez de agua, pueden provocar efectos severos sobre su biodiversidad, así lo desvela los resultados de un estudio conjunto entre investigadores de la Universidad Politécnica y Universidad de valencia financiado por el ProgrAma CONSOLIDER-INGENIO 2010.

Palabras clave: río, Júcar, amenazas, biodiversidad, pesticidas

Un estudio desarrollado de manera conjunta por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV)y la
Universitat de Valencia (UV) , publicado por la revista Journal of Hazardous Materials (Diario de Materiales Peligrosos),
financiado por el programa CONSOLIDER-INGENIO 2010 y cuyo principal objetivo es describir y predecir la
relevancia de los impactos del cambio global sobre la disponibilidad de agua, su calidad y los servicios ecosistémicos en
las cuencas del Mediterráneo de la Península Ibérica, así como sus impactos en la sociedad humana y la economía, ha
concluido que la presencia de pesticidas en el río Júcar, combinados con otros factores de estrés en un escenario futuro de cambio climático y mayor escasez de agua, pueden provocar efectos severos sobre su biodiversidad.

Para llevar a cabo el estudio, el equipo analizó cinco puntos concretos del curso fluvial del Júcar:
Huelamo (cabecera), Cuenca ciudad, el Paraje de Cuasiermas, Jalance y un último lugar bajo el azud de Antella, donde se
se tomaron muestras de agua y se capturaron peces de distintas especies mediante pesca científica. En los laboratorios
del Grupo de Investigación en Seguridad Alimentaria y Medioambiental de la Facultad de Farmacia (UV), se evaluó la concentración
de pesticidas tanto en el agua como en los peces, advirtiendo la presencia de diferentes componentes prohibidos por la Unión Europea.

Francisco Martínez Capel, científico del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (UPV)
y miembro del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) destaca que La persistencia de ciertos pesticidas
en distintas zonas de la cuenca, con concentraciones aproximadamente estables, indican que existe una aportación continua
a lo largo del río. Los de mayor concentración media son el piriproxifen y el procloraz, – asociados con distintos
tratamientos en los cultivos agrícolas -, imazalil y clorfenvinfós.

Martínez Capel ha señalado que las concentraciones detectadas no representan un peligro inmediato para los peces,
pero no se puede descartar que estén afectando a su metabolismo y comportamiento, y por lo tanto a su crecimiento y
reproducción.

En los peces, los compuestos detectados en varios lugares son azinfos-etil, clorpirifós, etión, diazinon y dimetoato.
En este caso, la concentración varía según la especie. Las más afectadas según el estudio son la trucha común y la anguila
europea, especie en peligro crítico de extinción.

Fuente UPV

VERTIR AGUAS RESIDUALES DEPURADAS EN HUMEDALES PUEDE CAUSAR LA MUERTE DE LAS AVES ACUÁTICAS

Abstract: Main conclusions of a study in which there has taken part the CSIC, directed by the scientist of the CSIC Ibone Anza, of the Institute of Investigation in Hunting resources, together with the Regional Center of Studies of the Aguaen, which indicates to itself that the wastes water spilled one badly treated causes the excessive increase of nutrients and consistent seaweed overabundance in the wetlands, and that joined to the increase of pathogenic bacteria in the area facilitate the sprouts of avian botulism.

Key words: waste water, spilled, wetlands, birds, botulism, death.

Resumen: Principales conclusiones de un estudio en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dirigido por la científica del CSIC Ibone Anza, del Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos, junto con el Centro Regional de Estudios del Aguaen, el que se señala que el vertido de aguas residuales mal tratadas ocasiona el aumento excesivo de nutrientes y consecuente sobreabundancia de algas en los humedales,y que unido al aumento de bacterias patógenas en la zona facilitan los brotes de botulismo aviar.

Palabras clave: agua residual, vertido, humedales, aves, botulismo, muerte

Un estudio en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), publicado en Applied and Environmental Microbiology y dirigido por la científica del CSIC Ibone Anza, del Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos, junto con el Centro Regional de Estudios del Agua, ha concluido que el vertido de aguas residuales mal tratadas ocasiona el aumento excesivo de nutrientes y consecuente sobreabundancia de algas en los humedales, lo que unido al aumento de bacterias patógenas en la zona facilitan los brotes de botulismo aviar.

Hay que recordar que debido a la escasez de agua en el río Guadiana, se ha propuesto el uso de aguas residuales depuradas para la conservación de humedales como el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. En La Mancha es frecuente que, ante la ausencia de ríos y también para mantener niveles de agua que faciliten la cría de aves, se viertan aguas residuales tratadas en lagunas
naturales. Según señala el estudio , esta práctica puede tener efectos negativos para la conservación de humedales. En efecto,
la presencia de bacterias patógenas para las aves es mayor en muestras de agua, sedimento y heces de aves en las lagunas que reciben aguas residuales (Navaseca en Daimiel y La Veguilla en Alcázar de San Juan) que en las Tablas de Daimiel, que no recibe aguas residuales directamente.
Ya a aparición de un brote de botulismo en Navaseca en verano de 2010 estuvo asociada con cambios físicoquímicos en los sedimentos y en las aguas del humedal, que favorecieron la falta de oxígeno y el desarrollo de la bacteria C. botulinum en el fondo. Esta, al multiplicarse, genera una potente toxina que afecta a las aves acuáticas.Estos cambios se relacionaron con la inestabilidad de un medio en el que junto con las aguas depuradas entran gran cantidad de nutrientes (nitratos y fosfatos), que conducen a la eutrofización (sobreabundancia de algas que enturbia las aguas) del ecosistema. La C. botulinum se multiplica fácilmente y genera más toxina en los cadáveres de aves.Cuando las aves mueren intoxicadas con la bacteria, ésta se multiplica en sus cadáveres, después, las larvas de mosca que crecen en ellos acumulan la bacteria y su toxina. Estas larvas “tóxicas” son ingeridas por otras aves que mueren y generan más alimento para el crecimiento de C. botulinum, así los brotes se propagan hasta que las temperaturas bajan.
El trabajo también ha encontrado C. botulinum en heces de aves acuáticas todo el año, lo que indica que lo pueden llevar habitualmente en el tracto digestivo. Por eso, la muerte de estas aves puede facilitar el comienzo de los brotes, ya que unos pocos cadáveres son suficientes para generar toxina que maten muchas más aves, dado que en los humedales abastecidos con aguas residuales hay más patógenos aviares, las probabilidades de que las aves enfermen y mueran son mayores, lo que puede explicar la recurrencia de los brotes.
El botulismo aviar es una de las enfermedades que mata más aves acuáticas silvestres y en los últimos años afecta también a las granjas de aves domésticas. Cuando se produce un brote pueden morir miles de aves. “En definitiva, los humedales abastecidos con aguas residuales, más que suponer un beneficio para la conservación de la biodiversidad, podrían actuar como trampas ecológicas para las aves acuáticas”, concluye la directora del estudio.

Fuente: Nota de prensa del CSIC

ÁCIDO SULFHÍDRICO DEL FONDO MARINO: UNA AMENAZA PARA LAS PRADERAS DE POSIDONIA

Resumen: Un equipo de científicos entre los que se encuentran miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han estudiado durante ocho años las praderas de Posidonia en las Islas Baleares.
Palabras clave: Posidonia, ácido sulfhídrico, regresión, amenaza

Abstract: A team of scientists between whom there are members of the CSIC has studied for eight years the prairies the Posidonia in the Baleares Islands.

Keywords: Posidonia, sulphide acid, retrogression, threat
La Posidonia oceánica es una especie endémica del Mediterráneo. Desde principios del siglo XX, entre el 5% y el 20% del área cubierta por Posidonia oceanica se ha perdido debido principalmente al impacto humano. El calentamiento global ha emergido en los últimos años como una amenaza para esta especie de crecimiento extremadamente lento y con una longevidad milenaria. En Baleares, las plantas que pueblan los fondos marinos se encuentran actualmente en regresión, no sólo por el calentamiento del agua, sino también por perturbaciones locales como la contaminación o los anclajes de las embarcaciones.
Uno de los factores que más amenazan su supervivencia es la acumulación de ácido sulfhídrico. Un equipo de científicos entre los que se encuentran miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han estudiado durante ocho años las praderas que forma esta planta en las Islas Baleares, llegando a esta conclusión.
Los resultados que han sido publicados en la revista Global Change Biology, determinan que el aumento de la temperatura máxima de la superficie del mar está relacionado con un mayor estrés de la especie por sulfhídrico.
El aumento de la temperatura promueve la descomposición de la materia orgánica y, por tanto, la acumulación de ácido en los sedimentos en condiciones de falta de oxígeno. Simultáneamente, el aumento de la temperatura intensifica la respiración de la planta y, por tanto, la capacidad de la planta de mantener los tejidos oxigenados disminuye en condiciones de falta de oxígeno. El sulfhídrico puede entonces penetrar en la planta a través de las raíces y llegar a causar un estrés tóxico y, en algunos casos, la muerte.
Los investigadores han medido las tasas netas de crecimiento de la población en cada pradera y el isótopo estable de azufre, indicador de la acumulación del sulfhídrico, en muestras de hojas, sedimento y agua. ¡
Según el estudio, a mayor profundidad las praderas están menos expuestas al estrés por sulfhídrico. No obstante, los científicos prevén que la profundidad no será suficiente para paliar las consecuencias de las temperaturas proyectadas para finales del siglo XXI, incluso aunque se tengan en cuenta escenarios moderados de emisión de gases de efecto invernadero.
Uno de los escenarios modela el estrés por azufre en un gradiente de 40 metros de profundidad a la temperatura máxima estimada en el mar Mediterráneo para finales del siglo XXI. El modelo predice que las praderas de Posidonia estarían afectadas por el estrés por sulfhídrico hasta los 40 metros de profundidad, exacerbando así el declive de la especie y comprometiendo su supervivencia.
Una especie desprotegida
Estudios previos han revelado que la densidad de la especie podría disminuir un 90% a mediados de este siglo debido al calentamiento del agua superficial del mar Mediterráneo. Entre los beneficios ecosistémicos que podrían llegar a desaparecer, destaca el enterramiento de dióxido de carbono, el reciclado de nutrientes, la protección costera de la erosión y el aumento de la biodiversidad.
Fuente:
•Rosa García, Marianne Holmer, Carlos M. Duarte, Núria Marbà. Global warming enhances sulphide stress in a key seagrass species (NW Mediterranean). Global Change Biology.DOI:10.1111/gcb.12377.
•Comunicado de prensa del CSIC

EL CALENTAMIENTO PUEDE CONVERTIR AL ARTICO EN EMISOR DE CO2

Resumen:

Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha desvelado que el aumento de las temperaturas puede transformar al Ártico en un emisor de dióxido de carbono

Palabras clave: Ártico; CO2; emisión; temperaturas; efecto

Un equipo internacional de investigadores liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha analizado el equilibrio metabólico del plancton del Ártico,  detectando que el aumento de las temperaturas puede hacer que el Ártico pase de ser un fijador de CO2  a una fuente emisora.
Los resultados del estudio, recogidos en dos artículos publicados en la revista Biogeosciences, son el resultado de ocho campañas oceanográficas realizadas entre 2007 y junio de 2012.

“Resolver el papel del plancton del Ártico como sumidero o emisor de CO2 a la
atmósfera es de una enorme importancia para establecer el papel de esta región del
planeta en el equilibro de carbono de la biosfera. Además, ha exigido trabajar en
condiciones muy duras, con campañas en la oscuridad completa del invierno Ártico y a
temperaturas por debajo de – 40°C”, explica el investigador del CSIC Carlos Duarte, del
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados.

La proliferación de plancton fotosintético en primavera es capaz de producir suficiente materia orgánica para alimentar a la cadena trófica durante el resto del año. De esta forma, el Océano Glaciar Ártico ejerce con carácter anual como un sumidero de CO2.

Sin embargo, el calentamiento global  podría alterar ese equilibrio. La investigadora del CSIC Johnna Holdingm explica que  la subida de temperatura aumenta la respiración del plancton, lo que hace que la respiración prevalezca sobre la fotosíntesis y el plancton se convierta en un emisor de CO2 a la atmósfera. De hecho, los experimentos desarrollados  en las islas Svalbard (Noruega), a 78° Norte, indican que el plancton se convierte en una fuente de dióxido de carbono a la atmósfera cuando la temperatura excede de 5°C. Además, el plancton cambia a formas de menor tamaño, que se descomponen más fácilmente”. Según las estimaciones,  el sector Europeo del Ártico alcanzará esa temperatura en las próximas décadas.

Fuente:

Holding, J.M., C.M. Duarte, J.M. Arrieta, A. Coello, P. Wassmann, S. Agustí. Temperature thresholds for Arctic plankton community metabolism: an experimental assessment. Biogeosciences. DOI: 10.5194/bg‐10‐1451‐2013

Vaquer‐Sunyer, R., C. M. Duarte, J. Holding, A. Regaudie‐de‐Gioux, L. S. García‐Corral, M. Reigstad and P. Wassmann. 2013. Seasonal patterns in Arctic planktonic metabolism (Fram Strait ‐ Svalbardregion). Biogeosciences 10: 1451–1469.

Nota de Prensa del CSIC

6º FORO MUNDIAL DEL AGUA EN MARSELLA

Resumen: En el marco del Sexto Foro Mundial del Agua celebrado en Marsella en marzo de 2012 se ha creado una plataforma de intercambio de soluciones que recoge más de 1400 de propuestas, indicamos el acceso a la misma al ser una página que pretende servir de base para el Séptimo Foro Mundial que se celebrará en Corea del Sur

Palabras clave: Foro, Agua, 2012, plataforma

El 20 de marzo de 2012 concluyó el 6º Foro Mundial del Agua celebrado en Marsella, que logró reunir a más de 35.000 participantes, 15 jefes de Estado, 173 países representados, 103 ministros y secretarios de Estado, 170 delegaciones nacionales y organizaciones internacionales, más de 500 personas sponsorised, 3.500 organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil.
El Foro ha contado con numerosas sesiones de alto nivel (Río +20, Europa, el Chad, en Gaza, Níger, etc), una conferencia ministerial, 12 mesas redondas ministeriales, 2 días para la Conferencia de Autoridades Locales y Regionales, 10 paneles de alto nivel, 2 debates sobre el agua, 1 día y medio para la conferencia parlamentaria, 6 procesos regionales y transcontinentales, sesión de compromisos

Tras seis días de debates e intercambios, se han presentado 1.400 soluciones publicadas en la plataforma de intercambio de soluciones, http://www.solutionsforwater.org/, creadas especialmente para el 6 º Foro Mundial del Agua -con el fin de convertirse en un lugar de la distribución, intercambio y seguimiento para el 7 º Foro Mundial del Agua que tendrá lugar en Daegu Gwangyeoksi, Corea del Sur, en el año 2015.
Todas las partes interesadas (organismos de la ONU, gobiernos, parlamentarios, autoridades locales, donantes, profesionales del agua, organizaciones no gubernamentales y actores de la sociedad civil) ya han anunciado más de un centenar de compromisos concretos. Estas soluciones y compromisos deben permitir un acceso más rápido al agua y saneamiento, un derecho humano universal que fue reconocida en 2010, y mejorar la conservación y el manejo de este importante recurso amenazado.